építésNyereményjáték

A nyeremény játék véget ért, a nyertesek:

Gyöngyi Éva Mohai:
Gyöngyi Éva Mohai
Juhász Sándor:
Juhász Sándor
Szőke Mónika:
Szőke Mónika

Media Markt ajándékkártya! - Hivatalos játékszabályzat

1. A nyereményjáték szervezője

A "Media Markt ajándékkártya" nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője a Partner Doors Kft. (székhely: 1184 Budapest Aranyeső Utca 8.), a továbbiakban: "Szervező".


2. A
nyereményjátékban résztvevő személyek

A nyereményjátékban részt vehet az a Magyarországon állandó vagy ideiglenes lakhellyel rendelkező, 14. életévét betöltött személy (továbbiakban: „Játékos”), aki megfelel a Játékszabályzatban feltűntetett valamennyi feltételnek.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai és hozzátartozói, továbbá a nyereményjáték szervezésében és lebonyolításában résztvevő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek munkatársai és ezek közeli hozzátartozói, a Ptk. 685 § (b) bekezdésének megfelelően.
Amennyiben a Szervező vagy megbízottja tudomására jut, hogy e kizárás ellenére valamely előbb felsorolt személy mégis részt vett a játékban, a Szervező vagy megbízottja, e személyt a Játékból kizárhatja és tőle az esetlegesen átadott nyereményt illetve annak értékét visszakövetelheti.


3. A
nyereményjáték időtartama

A nyereményjáték 2015. október 22.-én délután 14:00 órától, 2015. November 1 délután 14:00 óráig tart.


4. A
nyereményjáték leírása

Mindössze annyi a dolga hogy válaszol 1 kérdésünkre és elküldi nekünk e-mailben a nyeremeny@partner-doors.hu email címre.

Mivel foglalkozik a Partner Doors Kft?
1:Kulcs másolás.
2:Autó szerelés.
3:Télikert építés.

Részletes információk: www.partner-doors.hu

A nyilatkozat szövegezése:
Jelen nyilatkozatommal tudomásul veszem, hogy a jelen honlapon vagy emailcímen keresztűl rendelkezésre bocsátott adataim kezelője a Partner Doors Kft. (székhelye: 1184 Budapest, Aranyeső utca 8., adószám: 23423330-2-43). Az adatkezelés célja a Partner Doors Kft. által gyártott, illetve forgalmazott termékek népszerűsítése. Jelen nyilatkozattal kifejezetten kijelentem, hogy részt kívánok venni a „Miedia Markt ajándékutalvány” nyereményjátékban, és hozzájárulok ahhoz, hogy a Partner Doors Kft-től, illetve megbízottjától a Partner Doors Kft. akcióival, termékeivel, szolgáltatásaival illetve más tevékenységeivel kapcsolatosan marketinganyagokat kapjak. Jelen nyilatkozat az adatkezelőhöz intézett visszavonásig érvényes.


5. A nyerés feltételei

A nyereményjáték időtartama alatt minden, a nyeremenyjatek@partner-doors.hu címre kapott jó válasszal és a feltételeknek megfelelő pályázat(ok)kal regisztrált Játékos részt vesz a nyereménysorsoláson.


6. Nyeremények

A Szervező a Játék teljes időtartamára összesen 3 azaz három darab nyereményt oszt ki a következő módon:

 • Az a Játékos, aki a Játék időtartama alatt beküldi az a megadott e-mailcímre a 4. pontban meghatározott módon érvényesen pályázik, a következő nyereményeket nyerheti meg:

  • 1 db Meadia Markt ajándékutalványt, értéke: 20.000Ft


  • A sorsolás időpontja: 2015. november 2. délelőtt 10:00 óra

   A sorsolás helyszíne: 1205 Budapest Határ út 83.

   A sorsolás a http://textmechanic.com/Random-Line-Picker.html oldalon lévő programmal történik.

   A nyerő időpontok a Játékosok számára titkosak. Azok a Játékosok fogják megnyerni a nyereményeket, akik az adott nyerő időpontban küldik be a jelen Játékszabály szerinti érvényes pályázatukat.

   A Szervezőnek jogában áll a beérkezett válaszokat azonnal megvizsgálnia, hogy azok érvényes válasz-e, azokat a Játékszabályzatnak megfelelően küldték-e be.

   A nyerés tényéről azonnal (de legkésőbb 3 napon belül) visszajelzést kap emailben.

   A nyeremények készpénzre nem válthatóak. A Szervező a nyereményeket a nyertes Játékos által megadott címre postai úton juttatja el amit a kapcsolatfelvétel után kér be.

Előre nem látható események bekövetkeztekor a Szervező fenntartja a jogot, hogy alternatív nyereményt ajánljon fel a nyertesnek, azonos értékben.

A nyereményjáték lezárása, és a végső eredmények megjelenítése az alábbi időpontokban történik:

 • A regisztrációs időszak és a nyereményjáték lezárása: 2015. november 2. déli 12:00 óra
 • A nyereményjáték fődíj nyertesének közlése a partner-doors.hu/nyeremenyjatek.php weboldalon: 2015. november 2. délután 15:00 óra

További feltételek:
A Játék időtartama alatt egy e-mail címmel csak egyszer lehet regisztrálni és egy Játékos több különböző e-mailcímmel többször nem pályázhat.
Amennyiben valamely Játékos nem felel meg a játékszabály feltételeinek, úgy az érintett Játékost Szervező a nyereményjátékból kizárhatja. A nyereményjáték időtartama előtt vagy azt követően regisztrált Játékosok a sorsoláson nem vesznek részt.
Szervező kizárhatja a nyereményjátékból azt a regisztrált Játékost, akinek a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a regisztráció során feltüntetett személyes adatai nem valósak vagy hibásak. A Játékos hibás adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.7. A Szervező jogai

Amennyiben a nyereményjáték során bizonyítottan olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely csalásra adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményjátékot szüneteltesse, vagy törölje.

A Szervező, illetve a nyereményjáték szervezésében résztvevő cégek egyike sem felel a nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből (pl. regisztrációs adatok elvesztése), a nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért; károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, a játékosnál felmerülő károkért való felelősséget. A Szervező a fentiek alapján kizárja minden kártalanítási vagy kártérítési igényért való felelősségét.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékból kizárja azt a Játékost, továbbá kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen azzal a játékossal szemben, aki

 1. a nyereményjáték internet oldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a játék során előnyhöz jutni,
 2. visszaél más Játékos regisztrációs adataival (pl. e-mail címmel).

Amennyiben a nyereményjáték során bármely résztvevővel kapcsolatban csalás alapos gyanúja vagy ténye merül fel, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a nyereményjátékból, és minden hozzá kötődő regisztrációt töröljön.

A nyereményekhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező teljesíti.

A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a Hivatalos játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Szervező a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a Hivatalos játékszabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.


8. Általános rendelkezések

A Játékosok az email küldéssel együtt jelen Hivatalos játékszabály rendelkezéseit is elfogadják.

A játékszabály a magyar jogszabályok figyelembevételével került kialakításra.

A Szervező a Játékosok által tudomására hozott adatokat a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően tárolja és kezeli.

A korlátozottan cselekvőképes kiskorúak esetében kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel. Szervező vállalja, hogy a kiskorúak adatainak kezelését különös gondossággal végzi.

A Szervező a Játékos adatait harmadik félnek nem adja át. A Játékosok az adatkezeléssel, ill. annak megszüntetésével kapcsolatosan bármilyen kérdéssel a Szervezőhöz fordulhatnak az alábbi címeken:

Partner Doors Kft., Bíró Erika
Telefon: +3620-336-6902
Cím: 1205 Budapest Határ út 83.
E-Mail: partnerdoors@gmail.com
*Hétfőtől péntekig 8:00 - 17.00.


9. Egyéb

A nyereményjáték hivatalos weboldalának címe: www.partner-doors.hu/nyeremenyjatek.php, amely a nyereményjáték meghirdetett napjától üzemel határozatlan ideig.

A Szervező nem oszt szét a jelen Hivatalos játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt.

Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Játék oldalain. A Játékra regisztráló Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.